หลักสูตร 

รุ่นที่25  Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ

วันที่จัดอบรม

วันศุกรที่ 18 มกราคม 2562  รับจำนวน 20 ท่าน

เวลา

09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่จัด      

ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์

คำนำ

         การปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตโดยยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีเหมือนเดิม
         Lean Kaizen เป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking ผสมผสานกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วแบบ Kaizen Event โดยใช้ Value Stream Management ในการค้นหา ความสูญเปล่า (Muda) และทำการปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีเหมือนเดิม
          แต่องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะนำแนวคิดในการปรับปรุงแบบ Lean Management ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างไรให้ Quick & Easy Lean Production ดังนั้น Lean Kaizen จึงเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับองค์กรที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและช่วยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น สามารถดำรงอยู่และเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

     การอบรมจะเน้นปฎิบัติจริง ทำจริง เขียนจริง ให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Kaizen Improvement Plan ได้อย่างถูกต้องและเป็นสากล

วัตถุประสงค์

 1. สามารถเข้าใจ Lean Kaizen concept และ การประยุกต์ใช้  Lean Kaizen tool ได้อย่างถูกต้อง

 2. สามารถมองเห็นโอกาสมีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและวิธีการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

สำเร็จการศึกษา ปวส. ขึ้นไปช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับสายการผลิต

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

แนวความคิดความสูญเสียในงานผลิตและงานสนับสนุนการผลิต

·        ความสำคัญและหลักการพื้นฐานของ Lean Kaizen Thinking

·        Identification VA/NVA and 7 Muda

·        Process Flow Activity Diagram for process ‘value’ analysis

·        Value Stream Mapping for Lean Kaizen

·        A3 problem solving process – Step by Step

·        Examples of A3 reports

·        Workshop           : A3 report writing

                            : Value Stream Mapping Simulation

                            : Current/Future State

·        How to Perform a kaizen Event

·        Quick Changeover Kaizen

·        Example of Quick Changeover Kaizen

·        Lean Kaizen improvement Plan

·        Lean Kaizen Project Case Study

วิทยากร

คุณณรงค์เกียรติ นักสอน

    ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาวุโส TPM-JIPM  ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก    4,000 + VAT 7% 280 = 4,280 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 4,500 + VAT 7% 315 = 4,815 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

ติดต่อสอบถามได้ที่

www.tpif.or.th โทร. 0-2717-3000-29 (743) หรือ 81 (Call Center)

e-mail : [email protected]  (www.tpif.or.th)