หลักสูตร

รุ่นที่ 54 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

วันที่จัดอบรม

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  รับจำนวน 20 ท่าน

เวลา

09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่จัด      

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

คำนำ

         ปัจจุบันการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี TPM (Total Productive Maintenance)เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเส้นทางมุ่งสู่ World Class Manufacturing เพราะมีตัวชี้วัดที่แน่นอนคือ P, Q, C, D, S, M สำหรับกิจกรรม TPM ประกอบด้วย 8 เสาหลักซึ่งแต่ละเสามีเป้าหมายที่แตกต่างกันและเสาหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ เสาการปรับปรุงเพื่อการลดความสูญเสีย (Focused Improvement) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องจักรกระบวนการการผลิตและโรงงานโดยกำจัดการสูญเสียให้หมดสิ้นและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

       การลดต้นทุนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

ความสูญเปล่ามักเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการคือประสิทธิภาพของเครื่องจักรประสิทธิภาพคนและ

ประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบหรือพลังงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เข้าใจหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยกลยุทธ์ความสูญเสียเป็นศูนย์

2. เข้าใจขั้นตอนของ Loss tree analysis และ Loss cost matrix

3. เข้าใจขั้นตอนและการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม เพื่อทำ Kaizen

4. ศึกษากรณีตัวอย่างด้าน Kobetsu Kaizen ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม TPM ระดับปฏิบัติงานเสาการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่า

ผู้บริหารระดับกลางของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงพนักงานระดับหน้างานผู้ที่สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

·          TPM คือ ?

·         นิยามและลักษณะเด่นของ TPM

·         ตัวอย่างผลลัพธ์ TPM

·          วิธีการดำเนินการ TPM และขั้นตอนการพัฒนา TPM

·         แนวคิดในการปรับปรุงอัตราประสิทธิภาพ

·         ความสูญเสีย (loss) คือ ?

·         โครงสร้างความสูญเสียในการผลิต 16 ประการ

·          วิธีการคำนวณ OEE และ OPE

·         โครงสร้างต้นทุนสูญเสีย (loss cost Matrix)

·         โครงสร้างเชิงตรรกะ (logic tree)

·         การพัฒนา 7 ขั้นตอนของ Kobetsu Kaizen

·         การวิเคราะห์ Why-Why Analysis (Breakdown Kaizen)

·         การวิเคราะห์ PM (PM Analysis) (Defect loss Kaizen)

·         การวิเคราะห์กระดาษม้วน (Makigami Analysis)

·         IE Method

·         เครื่องมือ QC 7 ชนิด

วิทยากร

คุณณรงค์เกียรติ  นักสอน

ที่ปรึกษา TPM-JIPM  ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึษาสถานประกอบการ  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก   3,000 + VAT 7% 210 = 3,210 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณสุรัฐยา     E-Mail : [email protected]

โทร. 02-7173000-29 ต่อ 744 หรือ 81 (Call Center)

(www.tpif.or.th)