หลักสูตร 

รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

วันที่จัดอบรม

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562  รับจำนวน 20 ท่าน

เวลา

09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่จัด      

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

คำนำ

         ปัจจุบันการบริหารงานด้วยเทคโนโลยี TPM (Total Productive Maintenance)เป็นเครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเส้นทางมุ่งสู่ World Class Manufacturing เพราะมีตัวชี้วัดที่แน่นอนคือ P, Q, C, D, S, M สำหรับกิจกรรม TPM ประกอบด้วย 8 เสาหลักซึ่งแต่ละเสามีเป้าหมายที่แตกต่างกันและเสาหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ เสาการปรับปรุงเพื่อการลดความสูญเสีย (Focused Improvement) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องจักรกระบวนการการผลิตและโรงงานโดยกำจัดการสูญเสียให้หมดสิ้นและ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

       การลดต้นทุนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

ความสูญเปล่ามักเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการคือประสิทธิภาพของเครื่องจักรประสิทธิภาพคนและ

ประสิทธิภาพในการใช้วัตถุดิบหรือพลังงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เข้าใจหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ด้วยกลยุทธ์ความสูญเสียเป็นศูนย์

2. เข้าใจขั้นตอนของ Loss tree analysis และ Loss cost matrix

3. เข้าใจขั้นตอนและการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม เพื่อทำ Kaizen

4. ศึกษากรณีตัวอย่างด้าน Kobetsu Kaizen ที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม TPM ระดับปฏิบัติงานเสาการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่า

ผู้บริหารระดับกลางของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงพนักงานระดับหน้างานผู้ที่สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

·         TPM คือ ?

·        นิยามและลักษณะเด่นของ TPM

·        ตัวอย่างผลลัพธ์ TPM

·         วิธีการดำเนินการ TPM และขั้นตอนการพัฒนา TPM

·        แนวคิดในการปรับปรุงอัตราประสิทธิภาพ

·        ความสูญเสีย (loss) คือ ?

·        โครงสร้างความสูญเสียในการผลิต 16 ประการ

·         วิธีการคำนวณ OEE และ OPE

·        โครงสร้างต้นทุนสูญเสีย (loss cost Matrix)

·        โครงสร้างเชิงตรรกะ (logic tree)

·        การพัฒนา 7 ขั้นตอนของ Kobetsu Kaizen

·        การวิเคราะห์ Why-Why Analysis (Breakdown Kaizen)

·        การวิเคราะห์ PM (PM Analysis) (Defect loss Kaizen)

·        การวิเคราะห์กระดาษม้วน (Makigami Analysis)

·        IE Method

·        เครื่องมือ QC 7 ชนิด

วิทยากร

คุณณรงค์เกียรติ  นักสอน

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาวุโส TPM-JIPM ศูนย์บริการให้คำปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก    3,200 + VAT 7% 224 = 3,424 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 3,700 + VAT 7% 259 = 3,959 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

คุณสุรัฐยา     E-Mail : [email protected]

โทร. 02-7173000-29 ต่อ 744 หรือ 81 (Call Center)

(www.tpif.or.th)