...

วิธีเรียน ONLINE กับ TPM MASTER

STEP1 : "เตรียมอุปกรณ์"

Mobile

Tablet

Notebook / PC + หูฟัง

STEP2 : "Download App Zoom"
  • สำหรับ Mobile และ Tablet
    Download ได้ทั้งทาง App store และ Google play
  • สำหรับ Notebook / Pc
    Download และติดตั้งได้ที่ https://zoom.us/download
STEP3 : "เข้าห้องเรียน"

คลิก Link ที่ได้จากอาจารย์

ตัวอย่างคลิก Link
https: / / zoom. us/Meeting room / sample
สำหรับ Android และ Notebook / Pc
คลิกlink ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทาง LINE คลิก link ห้องเรียน ระบบจะดึงผู้เข้าอบรมไปที่ Application Zoom เข้าสู่ห้องเรียนโดยอัตโนมัติ
 
 สำหรับ iOS 
คัดลอก link ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทาง LINE ไปเปิดใน Safari ระบบจะดึงผู้เข้าอบรมไปที่ Application Zoom จากนั้นกด Join เพื่อเข้าห้องเรียน
เอกสารประกอบการเรียน Hand out / Workshop
เอกสารจะจัดส่งให้ทาง e-mail และ line
NOTE
  • อาจารย์จะเริ่มสอนตรงเวลาดังนั้นห้ามเข้าเรียนเลทนะครับ
  •  ชาร์จอุปกรณ์ไว้ให้เต็มก่อนเริ่มคลาสเพื่อป้องกัน Battery หมดระหว่างการอบรม
  • นั่งในสถานที่เงียบสงบเหมาะต่อการฟังเพราะจะต้องมีการสนทนา ซักถามกับอาจารย์ระหว่างเรียน
พบปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : E-mail : [email protected]
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.