หลักสูตร

การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPM

วันที่จัดอบรม

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

เวลา

09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่จัด      

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

คำนำ

        TPM มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปรับปรุงสภาพโรงงานและพัฒนาทักษะของพนักงาน เพื่อให้มีส่วน

ร่วมในการลดการเสียของเครื่องจักร ลดของเสียจากการผลิต รวมถึง ความสูญเสียด้านอื่นในการทำงาน

         เสา Office TPM เป็นหนึ่งในแปดเสาหลักของ TPM ถือเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงสำนักงาน ลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นและพัฒนาทักษะการปรับปรุงงานให้กับตัวพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะส่งผลให้ลดการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น รวมถึง สามารถลดต้นทุนในส่วนของสำนักงานได้

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรม 7 ขั้นตอนของ AM  ไปใช้ในเสา Office TPM

    ได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง

2. เข้าใจหลักการไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการอุปกรณ์สำนักงาน การดูแลรักษาและ

     ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อีกทั้งเพิ่มทักษะด้านนี้ ให้แก่พนักงานสำนักงาน

3. เข้าใจการนำ Loss-cost Matrix ไปใช้ในสำนักงาน

4. เข้าใจการนำกิจกรรม FI ไปใช้ในการลดความสูญเสียในสำนักงาน

5. เข้าใจการนำกิจกรรม Makigami ไปใช้ลดเวลาในการทำงานสำนักงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

คณะทำงานกิจกรรมเสา OI,  ผู้บริหารระดับกลางของฝ่ายบัญชี,  ฝ่ายบุคคล,  ฝ่ายประกันคุณภาพ, ฝ่ายบริหารโรงงาน,  ฝ่ายขาย และ ฝ่ายการตลาด, รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

·         TPM และ Office TPM เบื้องต้น

·         7 ขั้นตอนในการนำ Autonomous Maintenance

·         ไปประยุกต์ใช้ในเสา Office Improvement

·         การจัดทำ Lost-cost Matrix สำหรับงานสำนักงาน

·         7 ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้ Focused Improvement

·         สำหรับงานสำนักงาน

·         กรณีศึกษา : Makigami สำหรับการลดเวลาในงานสำนักงาน

·         Workshop 4 : การวิเคราะห์ Makigami สำหรับลดเวลา

·         ในการทำงานสำนักงาน

·         ตัวอย่างกิจกรรม Office TPM ในประเทศญี่ปุ่น

รูปแบบการอบรม

ทฤษฏี      40 %

เวิร์คช๊อป  60 %

วิทยากร

คุณณรงค์เกียรติ  นักสอน

ที่ปรึกษา TPM-JIPM  ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึษาสถานประกอบการ  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก         2,800 + VAT 7% 196 = 2,996 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป    3,300 + VAT 7% 231 = 3,531 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

คุณมาลินี E-Mail: [email protected]  และ คุณขวัญชนก E-Mail: [email protected]

โทร. 02-7173000-29 ต่อ 710,742 หรือ 81 (Call Center) fax: 02-719-9481-3 (www.tpif.or.th)