ตอน 8 การ Implement Campaign

4 Implement Campaign ทำการรวบรวมสโลแกน คำขวัญต่างๆ เป็นเป้าหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์การซึมซับและรู้กระจ่างต่อกิจกรรมไปยังพนักงานโดยผ่านการใช้คำขวัญ สามารถทำให้พนักงาน Operator พนักงานชั่วคราว ที่โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในแต่ละวันมีน้อย ได้มีโอกาสคิดถึงบริษัทหรือมีความคาดหวังต่อภาพอนาคตของบริษัทเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การเข้าใจต่อบรรยากาศของบริษัทและกิจกรรมดำเนินไปได้    ในบริษัท (โรงงาน) ใช้การแสดงโปสเตอร์ สโลแกนที่รวบรวมมาทั้งหมด สามารถส่งเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท (โรงงาน)   Campaign ทำการรวบรวมโปสเตอร์ สโลแกนภายในบริษัท (โรงงาน) (มอบรางวัลตอน Kick Off)        (ตารางภาพ 2-8) แสดงโปสเตอร์ คำขวัญต่างๆ ไว้ที่ที่ทำงาน ห้องอาหาร ห้องประชุม  ทัศนะศึกษาโรงงานที่ทำ TPM for SME  บริษัทที่ดีเด่น จากนั้นจัดการประชุมรายงาน ตารางภาพ 2-8 ตัวอย่างการรวบรวมโปสเตอร์ สโลแกน เรื่อง การรับสมัครประกวดโปสเตอร์ คำขวัญ (สาระสำคัญการรับสมัคร) ปี……เดือน………วันที่……. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม TPM for SME  ……… ถึงพนักงานทุกคน      […]