...

นิยาม ปรัชญา กลไกการทำ TPM

นิยามของ TPM 1、มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบองค์กรที่มุ่งสร้างประสิทธิภาพของระบบการผลิต (โดยรวม) อย่างถึงที่สุด 2、สร้างกลไกป้องกัน Loss ทุกชนิดล่วงหน้าโดยเน้นหน้างานจริง (Genba) และ ของจริง (Genbutsu) เพื่อทำให้ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์  เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์” ตลอด Life cycle ของระบบการผลิตโดยรวม 3、ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วม ตั้งแต่หน่วยงานการผลิต ตลอดจนหน่วยงานพัฒนา การตลาด และการบริหาร เป็นต้น 4、ทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานหน้างานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และมุ่งมั่น 5、เพื่อให้บรรลุการที่ Loss เป็นศูนย์ด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยแบบสามเหลี่ยมทับซ้อน ปรัชญาพื้นฐานของ TPM 1) สร้างโครงสร้างบริษัทที่ทำกำไร เสาะแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยทำให้  อุบัติเหตุ 0 ・ ของเสีย 0 ・ เครื่องเสีย 0 2)ปรัชญาของการป้องกัน (การป้องกันล่วงหน้า)  MP ・PM ・CM 3)ทุกคนมีส่วนร่วม (การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยกย่องบุคคล) องค์กรกลุ่มย่อยแบบคาบเกี่ยว การบำรุงรักษาด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงาน […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.