หลักสูตร

รุ่นที่ 2  Quality Maintenance for ZERO DEFECT

วันที่จัดอบรม

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561   รับจำนวน 20 ท่าน

เวลา

09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่จัด      

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

คำนำ

         “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ ถ้าพนักงานหน้างานทุกคนไม่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องจักรที่ตนเอง”

           การสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงสุด คือ การบรรลุเป้าหมายการทำให้ข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์เป็นจริงได้นั้น ได้กลายมาเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายหลักขององค์กรที่ได้นำแนวทางการบริหารการบำรุงรักษา

ทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หรือ TPM (Total Productive Maintenance) จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยผ่านเสาการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ หรือ QM (Quality Maintenance)

           ด้วยความสำคัญของการบริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพดังกล่าว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงสนับสนุนการสัมมนาหลักสูตรต่างประเทศในหัวข้อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารเสา QM นี้

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจความสำคัญของการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2. การบริหารจัดการเสาการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ หรือ QM (Quality Maintenance)

3. Infinite loop deployment for QM

4. ตัวอย่างกรณีศึกษาการนำไปใช้ในบริษัทญี่ปุ่น (อุตสาหกรรมกระบวนการ – Continuous Process)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

หัวหน้าแผนก  , วิศวกร

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

·         การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

·         การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

·         การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

·         การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)

·         การวิเคราะห์เชิงกลหรือเชิงกายภาพ (PM Analysis)

·         กรณีศึกษาตัวอย่าง Infinite loop deployment for QM

รูปแบบการอบรม

ทฤษฏี      60 %

เวิร์คช๊อป  40 %

วิทยากร

คุณณรงค์เกียรติ  นักสอน

ที่ปรึกษา TPM-JIPM  ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึษาสถานประกอบการ  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก         2,800 + VAT 7% 196 = 2,996 บาท

 (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป  3,300 + VAT 7% 231 = 3,531 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

คุณมาลินี E-Mail: [email protected]  และ คุณขวัญชนก E-Mail: [email protected]

โทร. 02-7173000-29 ต่อ 710,742 หรือ 81 (Call Center) fax: 02-719-9481-3 (www.tpif.or.th)