หลักสูตร

รุ่นที่ 24  Lean Kaizen Express  ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ  

วันที่จัดอบรม

วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561

เวลา

09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)

สถานที่จัด      

ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์

คำนำ

        Lean Kaizen เป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking

ผสมผสานกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วแบบ Kaizen Event โดยใช้ Value Stream Management

ในการค้นหา ความสูญเปล่า (Muda) และทำการปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อให้ทุกคน

ในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยยังสามารถ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีเหมือนเดิม

     แต่องค์กรส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะนำแนวคิดในการปรับปรุงแบบ Lean Management ไปประยุกต์

ใช้ในองค์กรอย่างไรให้ Quick & Easy Lean Production ดังนั้น Lean Kaizen จึงเป็นคำตอบ

สุดท้ายสำหรับองค์กรที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วและช่วยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่สูงขึ้น สามารถดำรงอยู่และเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

     การอบรมจะเน้นปฎิบัติจริง ทำจริง เขียนจริง ให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Kaizen Improvement

Plan ได้อย่างถูกต้องและเป็นสากล

วัตถุประสงค์

1. สามารถเข้าใจ Lean Kaizen concept และ การประยุกต์ใช้  Lean Kaizen tool ได้อย่างถูกต้อง

 2. สามารถมองเห็นโอกาสมีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตและวิธีการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

สำเร็จการศึกษา ปวส. ขึ้นไปช่างเทคนิค หัวหน้างาน วิศวกร หรือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับสายการผลิต

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

แนวความคิดความสูญเสียในงานผลิตและงานสนับสนุนการผลิต

·         ความสำคัญและหลักการพื้นฐานของ Lean Kaizen Thinking

·         Identification VA/NVA and 7 Muda

·         Process Flow Activity Diagram for process ‘value’ analysis

·         Value Stream Mapping for Lean Kaizen

·         A3 problem solving process – Step by Step

·         Examples of A3 reports

·         Workshop           : A3 report writing

                                : Value Stream Mapping Simulation

                              : Current/Future State

·         How to Perform a kaizen Event

·         Quick Changeover Kaizen

·         Example of Quick Changeover Kaizen

·         Lean Kaizen improvement Plan

·         Lean Kaizen Project Case Study

รูปแบบการอบรม

บรรยาย และแบบฝึกหัด

วิทยากร

คุณณรงค์เกียรติ  นักสอน

ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาวุโส  ฝ่ายวินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก   4,000 + VAT 7% 280 = 4,280 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี,

หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 4,500 + VAT 7% 315 = 4,815 บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

คุณมาลินี E-Mail: [email protected]  และ คุณขวัญชนก E-Mail: [email protected]

โทร. 02-7173000-29 ต่อ 743 หรือ 81 (Call Center) e-mail : [email protected]