รุ่นที่ 37 (Quick Change Over) การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED

หลักสูตร รุ่นที่ 37 (Quick Change Over) การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค SMED วันที่จัดอบรม วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ รุ่นที่ 25

หลักสูตร รุ่นที่25 Lean Kaizen Express ลีน - ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วันที่จัดอบรม วันศุกรที่ 18 มกราคม 2562 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

หลักสูตร รุ่นที่ 55 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย วันที่จัดอบรม วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

รุ่นที่ 54 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย

หลักสูตร รุ่นที่ 54 TPM : Focused Improvement การปรับปรุงงานเพื่อลดความสูญเสีย วันที่จัดอบรม วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

Quality Maintenance for ZERO DEFECT รุ่นที่ 2

หลักสูตร รุ่นที่ 2 Quality Maintenance for ZERO DEFECT วันที่จัดอบรม วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 - 16.30 ...
Read More

Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ รุ่นที่ 24

หลักสูตร รุ่นที่ 24 Lean Kaizen Express ลีน - ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วันที่จัดอบรม วันศุกรที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา ...
Read More

การปรับปรุงสำนักงาน เพื่อลดความสูญเปล่า ด้วยกิจกรรม Office TPM

หลักสูตร การปรับปรุงสำนักงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยกิจกรรม Office TPM วันที่จัดอบรม วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด ณ ห้องสัมมนา ...
Read More