20 Major Points for TPM Instructor

20 Major Points สำหรับการเป็น TPM Instructor ที่มีประสิทธิภาพ Basic Rules นิยามมีความสำคัญมาก จึงต้องให้มีความชัดเจน เช่น นิยามของ TPM คือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และ ไคเซ็น หรือ บอกวัตถุประสงค์ให้ชัด พูดซ้ำๆจนกว่าผู้ฟังจะเข้าใจ หรือ หยุดระหว่างการพูดแต่ละครั้ง การพูดเพียครั้งเดียวยังไม่เพียงพอ ถ้าอธิบายแล้วไม่เข้าใจ จงใช้ตัวอย่างในการอธิบายเพิ่มเติม ไม่ต้องพูดยาว ให้กระชับและเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ เวลาสอนเทคนิคการแก้ไขปัญหา หรือ ไคเซ็น ต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่จะเอาไปใช้ ถ้าไม่ได้เอาไปใช้อย่าสอน เพราะเป็น Muda Preparation วางแผนการสอนให้ดีตั้งแต่สไลด์แรกถึงสไลด์สุดท้าย และระหว่างสไลด์ คำเชื่อมจากสไลด์ต่อสไลด์ต้องทำให้ดี เตรียมสื่อการสอน(Power Point , Work Shop ) ด้วยตนเอง ควรทำจากความเข้าใจของตนเอง เขียนขั้นตอนหรือหัวข้อที่สำคัญไว้ข้างๆ สื่อการสอน เพื่อกันลืม ใช้คำถามกับผู้ฟังเกี่ยวกับงานหรือปัญหาของผู้ฟังให้ชัด แล้วนำมาประยุกต์ในการสอน เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกได้ว่าคุ้มค่ากับเวลาที่มาเข้าฟัง ให้ซ้อมสอน(พูด) ให้คนอื่นฟังอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนขึ้นเวทีจริง และ […]

นิยาม ปรัชญา กลไกการทำ TPM

นิยามของ TPM 1、มีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบองค์กรที่มุ่งสร้างประสิทธิภาพของระบบการผลิต (โดยรวม) อย่างถึงที่สุด 2、สร้างกลไกป้องกัน Loss ทุกชนิดล่วงหน้าโดยเน้นหน้างานจริง (Genba) และ ของจริง (Genbutsu) เพื่อทำให้ อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ของเสียเป็นศูนย์  เครื่องจักรขัดข้องเป็นศูนย์” ตลอด Life cycle ของระบบการผลิตโดยรวม 3、ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วม ตั้งแต่หน่วยงานการผลิต ตลอดจนหน่วยงานพัฒนา การตลาด และการบริหาร เป็นต้น 4、ทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานหน้างานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และมุ่งมั่น 5、เพื่อให้บรรลุการที่ Loss เป็นศูนย์ด้วยกิจกรรมกลุ่มย่อยแบบสามเหลี่ยมทับซ้อน ปรัชญาพื้นฐานของ TPM 1) สร้างโครงสร้างบริษัทที่ทำกำไร เสาะแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยทำให้  อุบัติเหตุ 0 ・ ของเสีย 0 ・ เครื่องเสีย 0 2)ปรัชญาของการป้องกัน (การป้องกันล่วงหน้า)  MP ・PM ・CM 3)ทุกคนมีส่วนร่วม (การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยกย่องบุคคล) องค์กรกลุ่มย่อยแบบคาบเกี่ยว การบำรุงรักษาด้วยตนเองของผู้ปฏิบัติงาน […]

ทำไมถึงต้องบำรุงรักษา ตอนที่ 2

ทำไมถึงต้องบำรุงรักษา ?  (ตอนที่ 2)                 ที่มาที่ไปของกิจกรรมการป้องกันปัญหาก่อนเกิด เริ่มจากประเทศญี่ปุ่นนำระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมกระบวนการ ซึ่งจะใช้งานเครื่องจักรเป็นหลัก PM จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการเพิ่มขึ้นของคุณภาพและผลผลิตของผลิตภัณฑ์  ต่อมาเมื่อมีความต้องการลดแรงงานในอุตสาหกรรมประกอบและแปรรูปจึงได้มีการใช้เครื่องจักรทดแทนคนงานมากขึ้น  นั่นยิ่งทำให้มีการพัฒนาเครื่องจักรเป็นระบบอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น  โดยเฉพาะการเริ่มมีหุ่นยนต์ (ROBOT) ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้มีความสนใจพัฒนา PM เพิ่มขึ้น  โดยให้มีลักษณะเฉพาะในสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเรียกกันว่า การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) หรือเรียกกันง่าย ๆ ว่า TPM นั่นเอง วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาก็เพื่อคงสภาพหรือดำรงอยู่ ของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่ให้สามารถทำงานให้เราได้ เมื่อเราต้องการตลอดเวลา เหมือนตัวเราเองต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้คงสภาพ ที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยและมีความพร้อมตลอดเวลา การบำรุงรักษาของมนุษย์เราจะมีทั้งเฉพาะบุคคลและเป็นหมู่คณะ ซึ่งผลของการขาดการบำรุงรักษาระหว่างบุคคลกับหมู่คณะจะแตกต่างกันนั่นคือ ถ้าเป็นเฉพาะบุคคลการเจ็บป่วยก็จะอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเช่นโรคประจำตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละคน ส่วนหมู่คณะการเจ็บป่วยจะแพร่กระจายไปหลายๆคนเช่นโรคติดต่อหรือมลภาวะสิ่งแวดล้อม  เช่นเดียวกันเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เราใช้งานก็จะมีเฉพาะบุคคลหรือเรียกกันว่าประจำตัวก็ได้และเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันและประกอบกันเป็นกระบวนการของโรงงานหรือบริษัท ซึ่งผลของการขาดการบำรุงรักษาก็จะเหมือนกับมนุษย์เรานั่นเองคือเครื่องจักรอุปกรณ์ประจำตัวก็จะกระทบกับการดำรงชีวิตเฉพาะตัวเองในกรณีอยู่ที่บ้านหรือทำงานส่วนตัวเท่านั้นแต่ถ้าอยู่ที่โรงงานหรือบริษัทต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ผลกระทบก็จะขยายไปยังคนอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้น ส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันในโรงงานหรือบริษัทผลกระทบก็จะเกิดกับหมู่คณะที่ทำงานร่วมกันทั้งหมด วิธีการบำรุงรักษาทีใช้กันถ้าเป็นมนุษย์ก็จะมีการพัฒนากันมาเป็นระยะๆเริ่มต้นด้วย การบำรุงรักษาหลังการเจ็บป่วย การบำรุงรักษาสุขภาพในสภาวะปกติ และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งการบำรุงรักษาของมนุษย์จะประกอบด้วย การบำรุงรักษาด้วยตนเองเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย การออกกำลังกาย […]

ทำไมถึงต้องบำรุงรักษา ตอนที่ 1

ทำไมถึงต้องบำรุงรักษา ? (ตอนที่ 1) แนวคิดเรื่องการบำรุงรักษามีมานานแล้ว  คิดง่ายๆ ตั้งแต่เราโตมา  จนกระทั่งเริ่มช่วยเหลือตนเองได้ ใช้ครื่องมือทำความสะอาดร่างกายประจำวันเป็น เช่น แปรงสีฟัน หวี ขันน้ำ แก้วน้ำ กล่องสบู่ ฯลฯ   ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องใช้เป็นประจำทุกวัน จึงต้องมีการจัดเก็บ  ทำความสะอาด  ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่เช่นนั้นต้องเสียเวลาค้นหาและจัดเตรียมกันใหม่อยู่เรื่อยๆ  หรือการที่เราไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีก็เพื่อให้รู้ว่าสภาพร่างกายของเราปัจจุบันนี้ยังคงปกติอยู่  หรือไม่  มีสมรรถนะความพร้อมของร่างกายดีอยู่หรือเปล่า  ซึ่งเราเรียกกันว่า การตรวจเช็คเพื่อการรักษาสุขภาพที่ดีของตนเอง ในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อทำการผลิต เครื่องจักรถือว่า เป็นปัจจัยสำคัญ 1ใน4 อย่าง (4M) ซึ่งประกอบ ด้วย Man (คน) Machine  (เครื่องจักร) Material (วัตถุดิบ) และ Method (วิธีการ) ของการทำงานเพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาดี ตามความต้องการ   สมรรถนะความพร้อมของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิต  จึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา  เพราะถ้าเครื่องจักรบกพร่อง หรือ […]