Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ รุ่นที่ 25

หลักสูตร  รุ่นที่25  Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วันที่จัดอบรม วันศุกรที่ 18 มกราคม 2562  รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ คำนำ          การปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตโดยยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีเหมือนเดิม          Lean Kaizen เป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking ผสมผสานกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วแบบ Kaizen Event โดยใช้ Value […]

โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence (ตอนที่ 2)

หลังจากเตรียมการใน Step 1- Step 5  เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการ Kick-off  กิจกรรม  TPM  เพื่อนำมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยสาระสำคัญของการทำ TPM kick-off  มีดังนี้       Step 6: TPM kick-off วันเริ่มต้นของการทำกิจกรรม TPM อย่างจริงจัง หรือวัน  kick-off  นั้น เป็นวันที่ควรทำให้ทุกคนรู้ว่าทำไม องค์กรของเราต้องทำกิจกรรม  TPM    และกิจกรรมนี้จำเป็นที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม  ดังนั้นจึงมักใช้สถานที่กว้างๆ  เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่หรือลานกว้างๆ หน้าโรงงาน เป็นต้น ให้พนักงานเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  และจัดรูปแบบให้เป็นกิจกรรมการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่  เช่น  “การประชุมใหญ่ของการ  kick-off   กิจกรรม  TPM  หรือ   “พิธี kick-off กิจกรรม TPM” ตังอย่างของโปรแกรมในวันนั้นคือ คำประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูง (การประนโยบายการนำกิจกรรม  TPM  มาดำเนินการ) 2. การประกาศโครงสร้างการบริหารเพื่อผลักดันกิจกรรม TPM  […]

โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence (ตอนที่ 1)

ในการดำเนินกิจกรรม TPM  อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทาง JIPM  แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอน  12 Step to Implement TPM   ดังนี้ครับ 12 Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม TPM ได้มีการประกาศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.  1983 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการเริ่มนำ TPM มาใช้ของแต่ละองค์กรจึงนิยมเอาขั้นตอนที่ว่ามานี้มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม สำหรับ 12   Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม  TPM  ที่ได้รับปรับปรุงขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม  TPM  ทั่วบริษัท ขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม  TPM  แบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ ขั้นเตรียมการนำมาใช้ Stepที่  1-5 ขั้นเริ่มการนำมาใช้ (TPM Kick-off) Stepที่  6 ขั้นสร้างระบบกิจกรรม Stepที่ 7-11 ขั้นยกระดับ Stepที่ 12 ซึ่งจริง ๆ แล้วก่อนตัดสินใจนำกิจกรรมมาใช้แก้ปัญหาขององค์กร ควรมีการทำ […]

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 3)

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน   เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่  3, 4 และ 5 กันต่อครับ  การสร้างทีม ในการสร้างทีมนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและการสื่อสาร กิจกรรม Circle (หรือ Group) ของหน้างานการผลิตนั้นก็คือ การสร้างทีมนั่นเอง กิจกรรม circle ของญี่ปุ่นนั้น ในปี 1962  มีการเริ่มต้นของ QC Circle  นอกจากนี้ ฟิลิป ครอสบี้ ของอเมริกา ได้เริ่มนำเสนอ ZD (Zero Defects) ซึ่ง NEC ได้นำเข้ามาในปี 1965 แล้วเริ่มต้น ZD โดยการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย ส่วน QC Circle นั้น […]

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 2)

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน   เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่  2 กันต่อครับ การจัดองค์กร องค์กรส่งเสริมTPM นั้น ได้มีการนำเอา “กลไกตัวเชื่อมโยง” ที่นำเสนอโดย เลนซิส รีการ์ท ตั้งเป็น “องค์กรกลุ่มย่อยแบบซ้อนกันตามระดับชั้น” สำหรับส่งเสริม TPM ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะ โดยมีผู้จัดการโรงงานเป็น leader มีผู้จัดการฝ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นสมาชิก ตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการส่งเสริมTPM ทั่วทั้งบริษัท ในองค์กรระดับต่ำลงไปก็จะมีคณะกรรมการส่งเสริม TPM ของ โดยมีผู้จัดการแผนก เป็นคณะกรรมการส่งเสริม  ระดับแผนก    นอกจากนี้ จัดตั้งที่ประชุมส่งเสริมโดยมาจาก Supervisor , leader ของแต่ระดับ รวมทั้งมีการจัดตั้ง circle (หรือ group) โดยมี circle leader, […]

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 1)

ปรมาจารย์ด้านการบริหาร  Drucker  มีความเห็นว่า งานพื้นฐานของการบริหารที่ทำให้เกิดองค์กรที่มีพลังเต็มที่ มีการเติบโตนั้น มีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน (1) การกำหนดเป้าหมาย (2) การจัดองค์กร (3) การสร้างทีม หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดมีการสื่อสาร (4) การประเมินผล (5) การเสริมสร้างบุคลากรรวมถึงตัวเองด้วย การกำหนดเป้าหมาย ในเรื่องการกำหนดเป้าหมายนั้น Drucker ได้นำเสนอ “การบริหารเป้าหมายด้วยตัวเอง” Drucker คิดว่าผลดีสูงสุดของ “การบริหารเป้าหมายด้วยตัวเอง” ก็คือ การที่สามารถบริหารงานของตนเองด้วยตัวของตัวเองได้ การบริหารด้วยตัวเอง (Self-Management) นั้น นำมาสู่การสร้างแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง สร้างให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ดีที่สุด เพิ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น ขยายมุมมองให้กว้างขึ้น คุณค่าของการบริหารเป้าหมายด้วยตัวเองนั้น ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงการบริหารด้วยการบริหารด้วยตัวเอง แทนที่การบริหารจากการสั่งการหรือใช้อำนาจ ในการบริหารการทำงานของตัวเองนั้น ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้วทำการประเมินงานของตนเองและผลลัพธ์ให้ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่แน่ชัดเพื่อการประเมินตนเอง ข่าวสารข้อมูลนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารด้วยตัวเอง ไม่ได้เป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารจากเบื้องบน (Top down management) การบริหารเป้าหมายด้วยตัวเองเท่านั้น จึงจะเป็นปรัชญาการบริหารที่แท้จริง    ในการกำหนดเป้าหมายของกิจกรรม TPM […]

จุดร่วมของ TPS (JIT) และ TPM

              เคยสงสัยไหมว่า  TPS (Toyota Production System)  และ  TPM  (Total  Productive Maintenance)        ซึ่งเป็น Management tools สไตล์ญี่ปุ่น  ซึ่งทั้ง 2 tools มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับปรุง และ แก้ไขปัญหาขององค์กร และจุดร่วมอื่นๆ ยังมีอะไรอีกเราจะมาทำความเข้าใจร่วมกันครับ “การผลิตแบบโตโยต้า” ที่พัฒนาขึ้นมาโดยคุณ Ono Tai-chi นั้น เป็นที่รู้กันทั่วโลกว่า JIT (Just-In-Time) ซึ่งสามารถสรุป JIT จาก “การผลิตแบบโตโยต้า”  เป็นตารางภาพอย่างง่ายๆ ดังแผนภาพ 1  ด้านล่างดังนี้ จุดร่วมของแนวคิดพื้นฐานของ JIT กับ TPM มีดังต่อไปนี้ jJIT นั้น คือ “เทคนิคการผลิตที่เชื่อมโยงถึงการบริหารธุรกิจ” พูดง่ายๆ ก็คือ […]

TPM คือ การใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทุกอย่าง

เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่า TPM สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเทคนิควิธีการไคเซ็น ต่างๆ ได้หรือไม่ ความรู้ที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ใน TPM ในการดำเนินกิจกรรม TPM ที่ที่ปรึกษา TPM พร้อมกับคนในบริษัทแต่ละบริษัท  จะมีการพัฒนาเทคนิคไคเซ็น วิธีการ เครื่องมือต่างๆ มากมาย ซึ่งได้แบ่งประเภทเทคนิคไคเซ็นหลักๆ ตาม TPM 8 pillars ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางภาพ 1 ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของกิจกรรม TPM นั้นก็คือ “รูปแบบ step”  ใน 8 pillars ทุกๆ pillar ได้ดำเนินการกิจกรรมตาม “รูปแบบ step” ทั้งหมด การประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งมวลที่เป็นประโยชน์ต่อ TPM การปฏิวัติการบริหารนั้น คือ “การประยุกต์ใช้ ความรู้ไปสู่ความรู้” ตามแนวคิดของ Drucker ดังนั้น จึงได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งมวล ไปสู่ความรู้ที่เรียกว่า TPM  ในตารางภาพ 2 แสดงให้เห็นถึงสาระสำคัญของความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ในกิจกรรม TPM  ในการดำเนินการกิจกรรม TPM […]

คำจำกัดความของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” และแนวคิดพื้นฐาน

เคยสงสัยไหมว่า  ความหมายของ TPM  คืออะไร  ถ้าพอจะเรียบเรียงจากคำจำกัดความของ JIPM พอจะสรุปได้ดังนี้  หลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก “ยุคสมัยของผลิตแล้วขายได้” ไปสู่ “ยุคสมัยผลิตของที่ขายได้”  กิจกรรม TPM จึงได้มีการขยายขอบเขตเป้าหมายจากเฉพาะฝ่ายการผลิตไปสู่ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ที่มีเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือทุกฝ่ายงาน โดยมีเป้าหมายที่ฝ่ายงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายวิจัยพัฒนา ผลิต ขาย การบริหารงานทางอ้อมต่างๆ ในปี 1989 จึงได้กำหนดความหมายของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ขึ้น นอกจากนี้ ก็ยังมี “แนวคิดพื้นฐานของ TPM” ที่ได้สรุปเป็น Keyword ตามคำจำกัดความดังกล่าวดังนี้ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” คือ การบำรุงรักษาระบบการบริหารการผลิต    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ Kumagai Tomonori แห่ง Nagoya Engineering University ที่เป็นกรรมการตรวจรางวัล TPM Award ได้กล่าวว่า “TPM ทั่วทั้งบริษัท”  คือ การบำรุงรักษาระบบการบริหารการผลิต […]

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM เคยสงสัยไหมครับว่า  กิจกรรม TPM  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร จากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่เคยให้คำปรึกษาร่วมกัน  สรุปได้ว่าการเริ่มต้นเปิดตัวของกิจกรรม TPM นั่นคือใน ปี 1971 ซึ่งปัจจุบันผ่านมาแล้วมากกว่า 47 ปี “คุณสมบัติพิเศษของ TPM” หลังจากเปิดตัวแล้ว ยังยืนยงคงอยู่มาตลอด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  โดยได้มีการขยายตัวขอบเขตของเป้าหมายของ TPM และมีการพัฒนาเป้าหมายของกิจกรรม การสร้าง pillar ให้กับกิจกรรมมาตลอด ดังตารางภาพ 1 ประเภท TPM ในยุคที่ 1 TPM ในยุคที่ 2 TPM ในยุคที่ 3 ช่วงสมัย ช่วงสมัย 1970 และ 1980 ช่วงสมัย 1990 ศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะพิเศษของ TPM “การปฏิวัติการบริหาร” หรือหมายถึง การทำให้เป็นจริงด้วยตนเอง×การสร้างระบบบริหารแบบทุกคนมีส่วนร่วม ดำเนินการ “แสวงหาการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างถึงที่สุด […]