20 Major Points สำหรับการเป็น TPM Instructor ที่มีประสิทธิภาพ

 1. Basic Rules
 • นิยามมีความสำคัญมาก จึงต้องให้มีความชัดเจน เช่น นิยามของ TPM คือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และ ไคเซ็น

หรือ บอกวัตถุประสงค์ให้ชัด

 • พูดซ้ำๆจนกว่าผู้ฟังจะเข้าใจ หรือ หยุดระหว่างการพูดแต่ละครั้ง การพูดเพียครั้งเดียวยังไม่เพียงพอ
 • ถ้าอธิบายแล้วไม่เข้าใจ จงใช้ตัวอย่างในการอธิบายเพิ่มเติม
 • ไม่ต้องพูดยาว ให้กระชับและเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ
 • เวลาสอนเทคนิคการแก้ไขปัญหา หรือ ไคเซ็น ต้องสัมพันธ์กับเรื่องที่จะเอาไปใช้ ถ้าไม่ได้เอาไปใช้อย่าสอน เพราะเป็น Muda
 1. Preparation
 • วางแผนการสอนให้ดีตั้งแต่สไลด์แรกถึงสไลด์สุดท้าย และระหว่างสไลด์ คำเชื่อมจากสไลด์ต่อสไลด์ต้องทำให้ดี
 • เตรียมสื่อการสอน(Power Point , Work Shop ) ด้วยตนเอง ควรทำจากความเข้าใจของตนเอง
 • เขียนขั้นตอนหรือหัวข้อที่สำคัญไว้ข้างๆ สื่อการสอน เพื่อกันลืม
 • ใช้คำถามกับผู้ฟังเกี่ยวกับงานหรือปัญหาของผู้ฟังให้ชัด แล้วนำมาประยุกต์ในการสอน เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกได้ว่าคุ้มค่ากับเวลาที่มาเข้าฟัง
 • ให้ซ้อมสอน(พูด) ให้คนอื่นฟังอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนขึ้นเวทีจริง และ ถ่าย VDO การสอนของตัวเองเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนการสอนของตัวเอง
 1. Attitudes During Presentation
 • ไม่ว่าจะคิดและพูดอะไรต้องทำเสมือนว่าเราเป็นผู้ฟังเสมอ วิธีการพูด การเลือกคำหรือภาษาที่ใช้ จะต้องคำนึงถึงผู้ฟังเสมอ
 • วิทยากรต้องห้ามนั่ง เพื่อทำให้ตัวเองกระตือรือร้น และเป็นการกระตุ้นผู้ฟังให้ตื่นตัวสนใจฟังตลอดเวลา
 • กระตุ้นผู้ฟังให้มีการซักถาม หรือ เปิดโอกาสให้มีการซักถาม เช่น ถึงตรงนี้ ใครมีคำถามอะไรหรือเปล่า หรือ หัวข้อนี้ใครอยากให้ผมพูดซ้ำอีกครั้ง ฯลฯ ซึ่งคำถามมีหลายลักษณะ แต่ที่ดีคือ ไม่ทำให้ผู้ถูกถามรู้สึกไม่ดี จึงควรเป็นคำถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
 • อย่าถามตอบกันเพียงแค่สองคน จงทวนคำถามให้ทุกคนได้ยิน
 • ถ้าให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ อย่าตอบ แต่ให้หาวิธีการที่จะบอกว่าจะหาคำตอบมาให้ โดยห้ามแก้ตัว และห้ามบอกว่าไม่ทราบ
 • ยกตัวอย่างต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังสอนอยู่เท่านั้น หรือ ห้ามยกตัวอย่างนอกเรื่อง เช่นพูดปัญหาเกี่ยวกับโรงงาน แต่ไปยกตัวอย่างเกี่ยวกับ baseball
 • ทำให้เห็นภาพในประเด็นหรือหัวข้อที่สำคัญ อย่าคิดว่าคำพูดจะทำให้เข้าใจ ควรเพิ่ม การวาดภาพ วาดรูปประกอบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น หรือใช้ VDO ภาพเคลื่อนไหวประกอบการสอน
 • อย่างสอนแต่ทฤษฎี หรือ พยายามอธิบายทฤษฎี แต่ให้ประยุกต์เชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง และ อย่าให้เทคนิคมากเกินไปจนผู้ฟังสับสน
 • ให้สรุปสิ่งที่สอนไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้
 • เริ่มและจบการสอนให้ตรงเวลา

 
เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM