・ เพื่อรักษาสภาพของสถานที่ที่ใช้เพื่อการทำงานร่วมกันของคนหลาย ๆ คนให้ใช้งานได้ง่าย (สบาย)
         ・ เพื่อการนี้ ทุกคนในสถานปฏิบัติงานจึงร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามเพื่อรักษาสภาพนั้นเอาไว้
             หมายความว่า การทำ 5 ส. ไม่ใช่เป็นการต้องทำกิจกรรมพิเศษอะไรแต่เป็นการดำเนินการเพื่อจัดระเบียบสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของสถานปฏิบัติงาน ให้เป็นเรื่องธรรมดา หากจิตสำนึกของตนเปลี่ยนไป หน้างานก็จะเปลี่ยนไปด้วยเป็นกิจกรรมที่เป็นรากฐานของการผลิต (โมโนซุคุริ)  รากฐานต้องทำให้ดี
           โดยเฉพาะในกิจกรรม TPM มองว่า ส. มีความสำคัญอย่างมาก

แนวคิดพื้นฐานของ ส.

(1)4 ส. คือ
               กำจัดมุดะทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่หน้างาน และดำเนินการป้องกันการเกิดซ้ำ ทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถมองเห็นมุดะที่เกิดขึ้นได้(กำจัดมุดะ)(มุดะ หมายถึงความสูญเปล่า)
(2)สร้างนิสัย คือ
              พนักงานแต่ละคนต่างคิดหาไอเดียในหน้าที่การงานประจำวัน ทำการลดต้นทุน อันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลกำไร   (5 ส. ที่สร้างผลกำไร)

จุดมุ่งหมายของ ส.กำจัดมุดะ

(1)ผลิตภาพ
             ・กำจัดการหา
             ・หยิบออกมาได้แบบ One Touch
             ・กำจัดมุดะของการขนย้าย การเดิน และการเคลื่อนไหว
(2)คุณภาพ
             ・ป้องกันความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ (ส่งมอบสินค้าผิด)
             ・ความผิดพลาดของการหยิบออกมา (ประกอบผิด)
             ・First In First Out (ทำให้เสื่อมคุณภาพ)
(3)เครื่องเสีย
             ・บริหารจัดการอะไหล่
             ・บริหารจัดการสารหล่อลื่น และน้ำมันไฮดรอลิก
(4)สต็อค
             ・ของขาดเป็นศูนย์
             ・ของเหลือของเกินเป็นศูนย์
(5)ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
             ・ทำให้งานยกของหนักให้น้อยที่สุด
             ・สร้างสิ่งแวดล้อมของสถานปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและสุขสบาย
(6)สารสนเทศ
             ・ความผิดพลาดจากการถ่ายทอดข้อมูลเป็นศูนย์
             ・ยกระดับคุณภาพของสารสนเทศ
ดังนั้น 5 ส. เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงสู่การไคเซ็นกลไกของการผลิต (โมโนซึคุริ)
ส. ที่ 1 สะสาง (Seiri) :
เพื่อการสร้างไลน์ที่มีการจัดการที่ดี ของที่ไม่จำเป็นให้ทิ้ง
ส. ที่ 2 สะอาด (Seisou) :
ทำความสะอาดเพื่อที่ทำงานที่สบายใจและเพื่อตรวจเช็คความบกพร่อง
ส. ที่ 3 สะดวก (Seiton) :
ทำให้สะดวก อยู่ในสภาพที่ของขาดเป็นศูนย์ และมุดะเป็นศูนย์
ส. ที่ 4 สุขลักษณะ (Seiketsu) :
ทำให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเสมอเพื่อผลิตแต่ของดี
ส. ที่ 5 สร้างนิสัย (Shitsuke) :
สร้างนิสัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำไคเซ็นเพื่อกำจัดมุดะ
ดังนั้น 5 ส. จึงเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการสถานปฏิบัติงานที่หลายบริษัทดำเนินการอยู่
ส. จึงควรเป็นสิ่งธรรมดาที่ใครก็สามารถทำได้เป็นธรรมดา
 

เรียบเรียงโดย
  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM