ในการดำเนินกิจกรรม TPM  อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทาง JIPM  แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอน  12 Step to Implement TPM   ดังนี้ครับ

12 Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม TPM ได้มีการประกาศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.  1983 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการเริ่มนำ TPM มาใช้ของแต่ละองค์กรจึงนิยมเอาขั้นตอนที่ว่ามานี้มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม
สำหรับ 12   Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม  TPM  ที่ได้รับปรับปรุงขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม  TPM  ทั่วบริษัท
ขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม  TPM  แบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
  • ขั้นเตรียมการนำมาใช้                                     Stepที่  1-5
  • ขั้นเริ่มการนำมาใช้ (TPM Kick-off)               Stepที่  6
  • ขั้นสร้างระบบกิจกรรม                                     Stepที่ 7-11
  • ขั้นยกระดับ                                                     Stepที่ 12
ซึ่งจริง ๆ แล้วก่อนตัดสินใจนำกิจกรรมมาใช้แก้ปัญหาขององค์กร ควรมีการทำ TPM  Fact Finding ก่อนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหา  และความจำเป็นที่ต้องทำ TPM  ซึ่งตรงนี้ผู้บริหารระดับสูง  ต้องเชื่อมั่นก่อนว่า TPM  จะสามารถแก้ปัญหาขององค์กรได้  และการทำ Fact  Finding  จะทำโดยที่ปรึกษา TPM  ที่มีประสบการณ์สูง  สามารถจับประเด็นปัญหา  ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว  ทั้งการสัมภาษณ์  และ  สำรวจปัญหาที่หน้างานการผลิตจริง และผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในแนวทางของกิจกรรม TPM แล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นเตรียมการนำมาใช้ดังนี้ครับ


Step 1: ผู้บริหารสูงสุดประกาศการนำระบบ TPM มาใช้
・ การประกาศในที่ประชุมใหญ่ที่ผู้บริหารทุกระดับรับทราบ
・การประกาศในการประชุมเพื่อให้ระดับจัดการทุกคนเตรียมพร้อมเรียนรู้หลักการ TPM

Step 2: การรณรงค์ และให้ความรู้ด้าน TPM
・ การจัดอบรมให้กับผู้บริหารในแต่ละระดับ
・ การประกาศจัดหลักสูตรความรู้พื้นฐานทั่วไป โดยใช้สื่อแบบต่าง ๆ เช่น ตำรา วีดีโอ สำหรับหัวหน้างาน เพื่อใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง

Step 3:  การกำหนดนโยบาย และเป้าหมายในการทำ TPM
・ การกำหนดนโยบาย เป้าหมายของกิจกรรม TPM และเป้าหมายของบริษัทให้ไปในทิศทางเดียวกัน
・การสำรวจการสูญเสีย Loss โดยเทียบกับปี Benchmark และกำหนดหัวข้อ Kaizen เพื่อลด Loss เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ

Step 4: การจัดตั้งคณะทำงาน และ ดำเนินกิจกรรม Manager Model M/C
・ การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริม (TPM Promotion Office) คณะกรรมการเสา (Pillar Committee) และคณะบริหาร TPM (TPM  Steering Committee)
・ การทำกิจกรรม Manager Model M/C (โดยผู้จัดการ)

Step 5:  การจัดทำ TPM Master Plan
・ การวางแผนระยะกลาง 3 ปี ของการทำ TPM
・ การกำหนดแผนงานรายเดือน ไตรมาส และปี

 

 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM